Information

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt.

Priser
Priser angives pr. meter, angivet ekskl. moms og PVC afgifter. Ved ændringer af valutakurser, kobberkurser, skatter og andre offentlige afgifter forbeholder sælger sig ret til prisændringer.

Tilbud
Ethvert skriftligt tilbud er bindende for Scankab Systems A/S i 14 dage regnet fra tilbudsdagen, medmindre andet er aftalt/oplyst. Alle tilbud angives dog med forbehold for mellemsalg.

Levering
De konkrete leveringsforhold aftales nærmere mellem kunden og Scankab Systems A/S.
I mangel af anden aftale anses levering at have fundet sted ved varens overgivelse til fremmed fragtfører. Forsikring af købers transportrisiko tegnes i sådanne tilfælde kun af Scankab Systems A/S, såfremt dette er skriftligt aftalt. Uanset, hvad der måtte være gældende om levering, er det købers ansvar at sikre, at varerne kan afleveres under forsvarlige forhold.
Levering sker EXW (Ex Works) fra vores lager, medmindre andet er aftalt.
Levering udenfor Danmark efter aftale.
Vedrørende leveringstiden gælder følgende. Såfremt intet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den aftalte leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidigt levering. Scankab Systems A/S kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde;

  1. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber 
  2. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udfører
  3. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser (Afsnit Forsinkelser)
  4. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket af årsager, som sælger ikke har indflydelse på

I de ovenstående punkter 1, 2 og 4 forbeholder Scankab sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Scankab Systems A/S i denne anledning opståede omkostninger.

Forsinkelser
Leveringsforsinkelser som følger af strejke, lockout, krig, brand eller anden force majeure berettiger ikke køber til erstatning. Scankab Systems A/S er uden ugrundet ophold forpligtet til at underrette køber, såfremt der indtræffer Force Majeure eller andre forhold, som Scankab Systems A/S ikke er herre over.

Returnering
Generelt kan returnering af varer kun ske efter forudgående skriftlig aftale.  

  1. Fejlbestillinger og returnering krediteres mod et gebyr på mindst 25% af det fakturerede varebeløb
  2. Kunden står for fragt/håndteringsomkostninger og det krediterede beløb modregnes ved genkøb
  3. Skaffevarer samt varer leveret i afklip tages ikke retur


Betaling
Netto kontant, hvis ikke andet er aftalt. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod sælger. Sælger forbeholder sig ret til at kræve sikkerhed for betaling, og en sådan sikkerhed kan kræves selv efter accept af bestilling. Betales købesummen ikke rettidigt, beregnes der morarenter jævnfør salgsfaktura.

Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger er betalt til sælger.

Mangler og reklamationer
Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden for rimelig tid. Sker dette ikke, er køber berettiget til at hæve den pågældende aftale. Har køber ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Produktansvar
Scankab Systems A/S kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for købers formuetab, herunder driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab eller skade, som følge af forsinket levering eller mangler ved de af Scankab Systems A/S leverede varer, produkter eller ydelser.

Misligholdelse
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

Købeloven
Hvor ikke særlige betingelser er anført ovenfor, gælder købelovens almindelige regler.

Sælgers ansvarsbegrænsning
I det omfang intet andet fremgår af ufravigelig lovgivning, hæfter Scankab Systems A/S alene for skade på person eller ting, hvor der pga. en defekt i et produkt leveret af Scankab Systems A/S forvoldes sådan skade.
Scankab Systems A/S er i intet tilfælde ansvarlig for købers indirekte formuetab, herunder - men ikke begrænset til - driftstab, tidstab, avancetab etc.

Værneting og lovvalg
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Odense under anvendelse af dansk ret.

Opdateret 14.09.2023